loại ăng ten

Nói chung, ăng-ten vệ tinh paraboloid được làm ba phần: cực phản xạ, nguồn cấp dữ liệu và hỗ trợ. Theo cấu trúc của ăng-ten, tức là. Các vị trí khác nhau của các phản xạ và nguồn cấp dữ liệu, chúng tôi chia anten parabol thành ba loại: feedforward ăng-ten, ăng-ten thông tin phản hồi và bù đắp ăng-ten.

Feedforward Antenna(Prime Focus Antenna)

Ăng-ten phản hồi: theo dạng phản xạ tiểu, chia thành loại cassegrain và Gregory

Cassegrain ăng ten

Lịch Gregory ăng-ten

Bù đắp ăng-ten: