Ăng-ten Uplink vệ tinh Full-motion 4.5m

Ăng ten đường lên vệ tinh full-motion 4.5m

trung tâm ăng-ten vệ tinh

ăng-ten lên tới vệ tinh

ăng ten uplink vệ tinh xoay nền tảng nâng

Ăng ten lên vệ tinh đã hoàn thành

Chế độ xem bên ăng ten truyền hình vệ tinh

ăng-ten uplink vệ tinh xem trước

Cần thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập tại www.vastantenna.com.