đất trạm ăng ten nhà sản xuất

Newstar là một nhà sản xuất ISO 9001 được chấp thuận ăng-ten truyền hình vệ tinh.