Vệ tinh TVRO ăng-ten thử nghiệm trang web

Ăng ten truyền hình vệ tinh TVĐặt trên nền tảng Luân phiên để kiểm tra các thông số kỹ thuật.